0

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017, ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ   2017)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  • Αναφέρατε και αναλύστε κατά την γνώμη σας τα τρία σημαντικότερα χαρακτηριστικά των οικογενειακών δικαιωμάτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα τρία σημαντικότερα χαρακτηριστικά των οικογενειακών δικαιωμάτων είναι: α) ο προσωποπαγής χαρακτήρας τους που συνδέονται αναπόσπαστα με το πρόσωπο του δικαιούχου ,β) ο απαράγραπτος χαρακτήρας τους δυνάμει του άρθρου 248 ΑΚ καθόσον οι οικογενειακές σχέσεις  είναι διαρκείς και σε πολλές περιπτώσεις διαρκούν εφ’όρου ζωής ,γ)  ο λειτουργικός χαρακτήρας τους που δίνει την δυνατότητα στον δικαιούχο να καθορίσει τον τρόπο άσκησής τους αλλά και λειτουργούν και για χάρη και του δημοσίου συμφέροντος λ.χ. η γονική μέριμνα(άρθρο 1510 ΑΚ).

  • Το περιεχόμενο, η νομική φύση και ο τρόπος άσκησης της ονοματοδοσίας ανηλίκου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ονοματοδοσία τέκνου αποτελεί έκφανση του λειτουργικού δικαιώματος της γονικής μέριμνας που ασκούν από κοινού οι γονείς του ανηλίκου τέκνου σύμφωνα με το άρθρο 1510 ΑΚ  και για την οποία από κοινού συμφωνούν οι γονείς του ανηλίκου τέκνου ,σε περίπτωση δε διαφωνίας τους ως προς το όνομα του ανηλίκου τέκνου ,αποφασίζει ,σύμφωνα με το άρθρο 1512 ΑΚ ,Το Δικαστήριο ,με γνώμονα το αληθές συμφέρον του ανηλίκου τέκνου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

Η δημοσιογράφος Α είναι παντρεμένη με τον ιδιωτικό υπάλληλο Β και έχουν αποκτήσει τρία ανήλικα τέκνα. Η Α κερδίζει από την εργασία της 3000 Ευρώ μηνιαίως και ο Β μόλις 1000 Ευρώ.

Κάθε μήνα το ζεύγος δαπανά 3000 Ευρώ , εκ των οποίων 3000 Ευρώ για τις ανάγκες των τέκνων και 1000 Ευρώ  για τις συζυγικές ανάγκες. Κατά τις καλοκαιρινές διακοπές 2016 ,η Α συνάπτει δεσμό με τον Γ και τον Σεπτέμβριο ζητά από τον Β να διακόψουν την συμβίωση.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1)Κατά το διάστημα διακοπής της έγγαμης συμβίωσης,  δικαιούται κάποιος από τους συζύγους να ζητήσει διατροφή και σε ποιο ποσοστό θα ανέρχεται αυτή;

2)  Δικαιούται η Α που σήμερα κυοφορεί τον καρπό του έρωτά της με τον Γ να ζητήσει άμεση λύση του γάμου της με τον Β; Αν το παιδί γεννηιεί πριν την λύση του γάμου με τον Β ,ποια δικαιώματα θα  έχει ο Γ;

3) Αν, κατά την λύση του γάμου, η Α έχει περιουσία 400000 Ευρώ και ο Β 100000 Ευρώ  ενώ ,κατά τη σύναψη του γάμου ,η Α είχε περιουσία 100000 Ευρώ  και ο Β 10000 Ευρώ ,ποιος θα έχει αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα και σε ποιο ποσοστό θα ανέρχεται αυτή;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

  • Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1389-1390-1391-1392 ΑΚ προκύπτει ότι, για την απάντηση του ανωτέρω ερωτήματος, θα πρέπει να αφαιρέσουμε το μισό  των οικογενειακών αναγκών από το μηνιαίο εισόδημα του δικαιούχου της διατροφής από εύλογη αιτία ,ο οποίος, στην περίπτωση του πρακτικού , είναι ο ασθενέστερος οικονομικά σύζυγος Α ,ο οποίος Α , με βάση τον ανωτέρω υπολογισμό δικαιούται μηνιαίας διατροφής ύψους 1000 Ευρώ από την υπόχρεο διατροφής σύζυγό του Β.
  • Επειδή η Β είναι αποκλειστικά υπαίτια του ισχυρού κλονισμού του γάμου της με τον Α ,λόγω της εξωσυζυγικής της σχέσης με τον Γ ,δεν δικαιούται να ζητήσει την άμεση λύση του γάμου της με τον Α με κατ’αντιδικία άσκηση αγωγής διαζυγίου κατά του Α ,  δυνάμει του άρθρου 1439 Του Αστικού Κώδικα- εξ’αντιδιαστολής επισκοπούμενου.

Εκ του συνδυασμού των διατάξεων , του άρθρου 1469 περίπτωση  5 Του Αστικού Κώδικα  σε συνδυασμό με το άρθρο 609 Του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αναλογικώς εφαρμοζόμενου ,προκύπτει ότι ο Γ δικαιούται να ασκήσει σχετική αγωγή για προσβολή της ,τεκμαιρόμενης με μαχητό τεκμήριο του άρθρου 1465 ΑΚ , πατρότητας του συζύγου Α κατά του ίδιου του Α ,κατά της μητέρας Β και κατά του ίδιου του γεννηθέντος τέκνου ,οι οποίοι διάδικοι παθητικώς νομιμοποιούμενοι τυγχάνουν και αναγκαίοι ομόδικοι κατ’άρθρο 76 Του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

  • Εκ της ερμηνείας του άρθρου 1400 ΑΚ συνάγεται ότι και οι δύο σύζυγοι Α και Β δικαιούνται να ασκήσουν κατ’αλλήλων την ενοχική αγωγή αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα ,καθόσον , κατά το κρίσιμο χρονικό σημείο της λύσης του γάμου τους ,η μεν επαύξηση της περιουσίας του Α ανέρχεται σε ποσό ύψους 90000 Ευρώ ,η δε επαύξηση περιουσίας της Β ανέρχεται σε  ποσό ύψους 300000 Ευρώ.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!