0

ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ο Α υποβαλλόμενος σε χειρουργική επέμβαση ,την οποία πραγματοποιούν οι ιατροί Ι και Χ αποθνήσκει. Η Β ,σύζυγος του Α , ασκεί αγωγή με αίτημα να υποχρεωθούν εις ολόκληρον στην καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης ύψους 2 εκατομμυρίων Ευρώ. Η αγωγή της γίνεται δεκτή σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Σύμφωνα με την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου που επιδικάζει το ως άνω αιτούμενο ποσό ,οι Ι και Χ υποχρεούνται εις ολόκληρον στην καταβολή του ,δεδομένου ότι αμφότεροι προκάλεσαν με τα ιατρικά τους σφάλματα τον θάνατο του Α , ο μεν Ι με συνυπαιτιότητα 10% ,ο δε Χ με συνυπαιτιότητα 90% .
1ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Παράγουν οι σχετικές κρίσεις περί συνυπαιτιότητας δεδικασμένο στο πλαίσιο τυχόν επιγενόμενης δίκης μεταξύ των Ι και Χ με αντικείμενο την εξ’ αναγωγής αξίωση; Υποθέστε ότι στην ως άνω δίκη ο Ι είχε μεν με τις προτάσεις του αποκρούσει την αγωγή της Β κατά το
σκέλος της που τον αφορούσε και εν ταυτώ είχε ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ενάγουσας Β ,αιτούμενος όπως η αγωγή της κατά του ετέρου εναγόμενου Χ γίνει δεκτή.

2ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Θα ήταν παραδεκτή μία τέτοια πρόσθετη παρέμβαση;
3ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Επί του συγκεκριμένου διαδικαστικού ιστορικού
της άσκησης πρόσθετης παρέμβασης από τον Ι υπέρ της
κοινής αντιδίκου ενάγουσας Β και κατά του συνεναγόμενου
του Χ ,ποια θα ήταν η απάντησή σας όσον αφορά στο ως άνω
ερώτημα του δεδικασμένου ,εάν υποθέσετε ότι το περιεχόμενο της απόφασης περί συνυπαιτιότητας θα ήταν το ίδιο; Στο χρονικό σημείο στο οποίο ο γάμος των Α και Β λύεται λόγω του ως άνω θανάτου του Α , έχει επέλθει παράλληλη επαύξηση της περιουσίας αμφοτέρων , του μεν Α κατά ποσό 200000 Ευρώ , της δε Β κατά ποσό 500000 Ευρώ. Η Β στρέφεται κατά του Γ , τέκνου του Α από τον πρώτο του γάμο με την Δ και διεκδικεί την καταβολή ποσού 50000 Ευρώ ως συμβολή της στα αποκτήματα του αποβιώσαντος Α. Ο Γ προτείνει σε συμψηφισμό κατά της Β ισόποση ανταπαίτηση για την συμβολή του Α στα αποκτήματα της Β.

4ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Τι θα
αποφασίσει το δικαστήριο; Υποθέστε ότι λόγω ασθενείας από την οποία έπασχε ο Α εκείνος δεν ηδύνατο να έρχεται σε σαρκική συνάφεια με τη Β
καίτοι αμφότεροι το επιθυμούσαν.

5οΕΡΩΤΗΜΑ: Συνιστά το γεγονός αυτό ,το οποίο δεν οφείλεται προφανώς σε υπαιτιότητα του Α , εύλογη αιτία διακοπής της εγγάμου συμβίωσης από την Ε;
6οΕΡΩΤΗΜΑ: Θα ηδύνατο εκείνη να διεκδικήσει την καταβολή διατροφής στην περίπτωση αυτή;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Όχι ουδένα δεδικασμένο παράγεται δυνάμει
συνδυαστικής εφαρμογής των άρθρων 926-927-486-487 Του
Αστικού Κώδικα.
2ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Η πρόσθετη παρέμβαση του Ι υπέρ της
ενάγουσας Β είναι απαράδεκτη δυνάμει του άρθρου 80 Του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , διότι ο Ι δεν είναι τρίτος αλλά
διάδικος.
3ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Εφόσον η ανωτέρω πρόσθετη παρέμβαση είναι
απαράδεκτη ,ουδέν δεδικασμένο υπάρχει και αναπτύσσεται.
4ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Η ένσταση συμψηφισμού του κληρονόμου Γ
είναι νόμω αβάσιμη δυνάμει του άρθρου 1401 Του Αστικού
Κώδικα , η δε αγωγή της Β θα απορριφθεί ως νόμω και ουσία
αβάσιμη δυνάμει εφαρμογής του άρθρου 281 Του Αστικού
Κώδικα.
5ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Η αδυναμία τεκνοποίησης αποτελεί λόγο
εύλογης αιτίας της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης μεταξύ Α
και Β ,δυνάμει εφαρμογής των άρθρων 1386 και 1391 Του
Αστικού Κώδικα.
6ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Η Β ως οικονομικά ισχυρότερη δεν μπορεί να
διεκδικήσει την καταβολή διατροφής από τον Α , η δε τυχόν
αγωγή διατροφής της θα απορριφθεί από Το Δικαστήριο ,είτε ως νόμω αβάσιμη είτε ως καταχρηστική.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!