0

ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ο Α υποβαλλόμενος σε χειρουργική επέμβαση ,την οποία πραγματοποιούν οι ιατροί Ι και Χ αποθνήσκει. Η Β ,σύζυγος του Α , ασκεί αγωγή με αίτημα να υποχρεωθούν εις ολόκληρον στην καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης ύψους 2 εκατομμυρίων Ευρώ. Η αγωγή της γίνεται δεκτή σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Σύμφωνα με την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου που επιδικάζει το ως άνω αιτούμενο ποσό ,οι Ι και Χ υποχρεούνται εις ολόκληρον στην καταβολή του ,δεδομένου ότι αμφότεροι προκάλεσαν με τα ιατρικά τους σφάλματα τον θάνατο του Α , ο μεν Ι με συνυπαιτιότητα 10% ,ο δε Χ με συνυπαιτιότητα 90% .
1ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Παράγουν οι σχετικές κρίσεις περί συνυπαιτιότητας δεδικασμένο στο πλαίσιο τυχόν επιγενόμενης δίκης μεταξύ των Ι και Χ με αντικείμενο την εξ’ αναγωγής αξίωση; Υποθέστε ότι στην ως άνω δίκη ο Ι είχε μεν με τις προτάσεις του αποκρούσει την αγωγή της Β κατά το
σκέλος της που τον αφορούσε και εν ταυτώ είχε ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ενάγουσας Β ,αιτούμενος όπως η αγωγή της κατά του ετέρου εναγόμενου Χ γίνει δεκτή.

2ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Θα ήταν παραδεκτή μία τέτοια πρόσθετη παρέμβαση;
3ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Επί του συγκεκριμένου διαδικαστικού ιστορικού
της άσκησης πρόσθετης παρέμβασης από τον Ι υπέρ της
κοινής αντιδίκου ενάγουσας Β και κατά του συνεναγόμενου
του Χ ,ποια θα ήταν η απάντησή σας όσον αφορά στο ως άνω
ερώτημα του δεδικασμένου ,εάν υποθέσετε ότι το περιεχόμενο της απόφασης περί συνυπαιτιότητας θα ήταν το ίδιο; Στο χρονικό σημείο στο οποίο ο γάμος των Α και Β λύεται λόγω του ως άνω θανάτου του Α , έχει επέλθει παράλληλη επαύξηση της περιουσίας αμφοτέρων , του μεν Α κατά ποσό 200000 Ευρώ , της δε Β κατά ποσό 500000 Ευρώ. Η Β στρέφεται κατά του Γ , τέκνου του Α από τον πρώτο του γάμο με την Δ και διεκδικεί την καταβολή ποσού 50000 Ευρώ ως συμβολή της στα αποκτήματα του αποβιώσαντος Α. Ο Γ προτείνει σε συμψηφισμό κατά της Β ισόποση ανταπαίτηση για την συμβολή του Α στα αποκτήματα της Β.

4ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Τι θα
αποφασίσει το δικαστήριο; Υποθέστε ότι λόγω ασθενείας από την οποία έπασχε ο Α εκείνος δεν ηδύνατο να έρχεται σε σαρκική συνάφεια με τη Β
καίτοι αμφότεροι το επιθυμούσαν.

5οΕΡΩΤΗΜΑ: Συνιστά το γεγονός αυτό ,το οποίο δεν οφείλεται προφανώς σε υπαιτιότητα του Α , εύλογη αιτία διακοπής της εγγάμου συμβίωσης από την Ε;
6οΕΡΩΤΗΜΑ: Θα ηδύνατο εκείνη να διεκδικήσει την καταβολή διατροφής στην περίπτωση αυτή;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Όχι ουδένα δεδικασμένο παράγεται δυνάμει
συνδυαστικής εφαρμογής των άρθρων 926-927-486-487 Του
Αστικού Κώδικα.
2ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Η πρόσθετη παρέμβαση του Ι υπέρ της
ενάγουσας Β είναι απαράδεκτη δυνάμει του άρθρου 80 Του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , διότι ο Ι δεν είναι τρίτος αλλά
διάδικος.
3ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Εφόσον η ανωτέρω πρόσθετη παρέμβαση είναι
απαράδεκτη ,ουδέν δεδικασμένο υπάρχει και αναπτύσσεται.
4ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Η ένσταση συμψηφισμού του κληρονόμου Γ
είναι νόμω αβάσιμη δυνάμει του άρθρου 1401 Του Αστικού
Κώδικα , η δε αγωγή της Β θα απορριφθεί ως νόμω και ουσία
αβάσιμη δυνάμει εφαρμογής του άρθρου 281 Του Αστικού
Κώδικα.
5ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Η αδυναμία τεκνοποίησης αποτελεί λόγο
εύλογης αιτίας της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης μεταξύ Α
και Β ,δυνάμει εφαρμογής των άρθρων 1386 και 1391 Του
Αστικού Κώδικα.
6ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Η Β ως οικονομικά ισχυρότερη δεν μπορεί να
διεκδικήσει την καταβολή διατροφής από τον Α , η δε τυχόν
αγωγή διατροφής της θα απορριφθεί από Το Δικαστήριο ,είτε ως νόμω αβάσιμη είτε ως καταχρηστική.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!