0

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ   ΓΕΝΙΚOY ENOXIKOY  ΔΙΚΑΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

  • Αναγκαστικές Συμβάσεις.
  • Ευθύνη Από Διακινδύνευση-Έννοια και Παραδείγματα.
  • Ο Α που πρόκειται να ταξιδέψει με το λεωφορείο ΚΤΕΛ από την Αθήνα στη Βέροια ,παραδίδει τη βαλίτσα του στον υπάλληλο του ΚΤΕΛ που τακτοποιεί τις αποσκευές στο λεωφορείο, δείχνει το εισιτήριό του και επιβιβάζεται στο λεωφορείο. Όταν φτάνει στον προορισμό του δεν βρίσκει τη βαλίτσα του και διαπιστώνει ότι η βαλίτσα είχε οριστικά χαθεί.

Ερωτάται: Τι δικαιώματα έχει ο Α κατά ποίου; Έχει σημασία ότι στο εισιτήριο περιλαμβάνεται ρήτρα: το ΚΤΕΛ δεν ευθύνεται για την αμέλεια των υπαλλήλων του;

  • Οι Α και Β έχουν συνάψει με την τράπεζα τη σύμβαση κατάθεσης με τη ρητή συμφωνία ότι καθένας από τους καταθέτες μπορεί να εισπράττει όσο ποσό από την κατάθεση θέλει κάθε φορά. Σε μερικούς μήνες ο Β για να αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες στις επιχειρήσεις του κατήρτισε σύμβαση δανείου με την τράπεζα Τ χρονικής διάρκειας 4 Ετών. Το ποσό του δανείου με τους τόκους υπολογίστηκε στο ποσό των 40000 Ευρώ ,το οποίο συμφωνήθηκε να αποδοθεί στις 30/11/2017 όποτε έληγε και η τετραετία.

Ερωτάται:

Α) Αν ο Β, ένα έτος μετά την σύναψη του δανείου ,ζητήσει από την Τ την είσπραξη  ολόκληρου του ποσού της κατάθεσης ,μπορεί η Τ να του αρνηθεί την καταβολή του ποσού με δικαιολογία το χρέος του από το δάνειο;

Β)Μπορεί ο Β να επιστρέψει το ποσό του δανείου πριν το συμφωνημένο χρόνο της 30/11/2017; Θα μπορεί τότε να καταβάλει μειωμένο το ποσό των 40000 Ευρώ;

Γ)Αν ο Β δεν έχει επιστρέψει ακόμα το ποσό του δανείου  των 40000 Ευρώ  και το ποσό της τραπεζικής κατάθεσης ανέρχεται σήμερα σε ποσό ύψους 25000 Ευρώ ,μπορεί η Τ να πάρει το ποσό της κατάθεσης και να ζητήσει από τον Β το υπόλοιπο του δανείου;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1) Η Αρχή Της Ελευθερίας Των Συμβάσεων Του Άρθρου 361 Του Αστικού Κώδικα κάμπτεται με τις λεγόμενες <<αναγκαστικές συμβάσεις >> ,οι οποίες συνάπτονται υποχρεωτικά από επιχειρήσεις κοινωφελούς σκοπού με κάθε ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο και στις οποίες Το Κράτος έχει παραχωρήσει δημόσια υπηρεσία για την παροχή δημοσίων αγαθών ,όπως λ.χ. παροχή νερού ,ρεύματος ,τηλεπικοινωνιών ,συγκοινωνιών ,με καθορισμό,  εκ των προτέρων, του περιεχομένου και των όρων αυτών των αναγκαστικών συμβάσεων , από την επιχείρηση που παρέχει το δημόσιο αγαθό.

2) Η Ευθύνη Από Διακινδύνευση αποτελεί είδος γνήσιας αντικειμενικής ευθύνης εκ του νόμου πηγάζουσας ,η οποία δεν προυποθέτει παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του υπόχρεου προς αποζημίωση προσώπου και δικαιολογητικό σκοπό έχει την αντιμετώπιση διαφόρων κινδύνων που προέρχονται από μηχανήματα και ευρήματα της σύγχρονης τεχνολογίας.

Στο Ελληνικό Αστικό Δίκαιο ,η ανωτέρω ευθύνη προβλέπεται τόσο στον Αστικό Κώδικα (Άρθρα 924 και 925 ΑΚ) όσο και σε ειδικούς νόμους (λ.χ. Νόμος ΓπΝ/1911 Περί Ζημίας από αυτοκίνητα ,Νόμος 1650/1986 Περί Ρύπανσης Του Περιβάλλοντος ,Νόμος 551/1915 Περί Εργατικών Ατυχημάτων).

3)Ο Α έχει δικαιώματα : α) Κατά του προστήσαντος ΚΤΕΛ από τις διατάξεις των άρθρων 334 ΑΚ και 330 ΑΚ εφόσον για την  απώλεια της βαλίτσας του Α  το ΚΤΕΛ έχει αντικειμενική ενδοσυμβατική ευθύνη ,β) Κατά του υπαλλήλου του ΚΤΕΛ με τις διατάξεις των άρθρων 914επ.ΑΚ ,εφόσον η απώλεια της βαλίτσας του Α αποτελεί και αδικοπραξία , η δε ρήτρα περί μη ευθύνης του ΚΤΕΛ από την αμέλεια των υπαλλήλων του είναι άκυρη εκ του συνδυασμού των διατάξεων των άρθρων 332 ΑΚ και 334 ΑΚ.

4)Α) Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη ,η σύμβαση κατάθεσης χρημάτων στην τράπεζα αποτελεί ανώμαλη παρακαταθήκη ,στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δανείου δυνάμει των άρθρων 806 ΑΚ και  830ΑΚ  και στην οποία δύναται να προταθεί μονομερής  συμψηφισμός δυνάμει των άρθρων 440επ.ΑΚ αλλά στην περίπτωση του πρακτικού μας λείπει το ληξιπρόθεσμο της ανταπαίτησης της τράπεζας Τ  εκ του δανείου της  στον Β και επομένως η απάντηση στο πρώτο ερώτημα του πρακτικού μας είναι αρνητική.

Β) Εφόσον προκύπτει ,εκ του πρακτικού μας ,ορισμένος χρόνος απόδοσης του δανείου στις 30/11/2017 ,δεν τυγχάνει εφαρμογής η ενδοτικού δικαίου  διάταξη του άρθρου 807 ΑΚ και επομένως και σε αυτό το δεύτερο ερώτημα του πρακτικού μας ,η απάντηση είναι αρνητική.

Γ) Εφόσον στις 30/11/2017 δεν έχει ακόμα επιστρέψει ο Β το δάνειο στην τράπεζα Τ και η απαίτηση της Τ ύψους 40000 Ευρώ  κατά του Β εκ της συμβάσεως δανείου  κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή ,η τράπεζα Τ δύναται να προβάλει μονομερή συμψηφισμό ,δυνάμει των άρθρων 440επ. ΑΚ ,σε μέρος της αναταπαίτησής της εκ του δανείου ύψους 25000 Ευρώ με την αντίστοιχη ομοειδή  απαίτηση του Β ύψους 25000 Ευρώ  από την σύμβαση ανώμαλης παρακαταθήκης με αυτή και επομένως η απάντηση στο τρίτο ερώτημα του πρακτικού μας είναι θετική  και ο Β θα οφείλει στην τράπεζα  Τ το υπόλοιπο ποσό των 15000 Ευρώ.

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!