0

Εμπράγματο Δίκαιο-Νομική Σχολή Κομοτηνής-Θέμα και λύση πρακτικού

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ο Α ,κύριος ενός ακινήτου ,έχει ανάγκη από χρηματοδότηση της επιχείρησής του. Ο Β προσφέρεται να τον δανειοδοτήσει και ως εξασφάλιση της απαίτησής του συμφωνεί με τον Α να του μεταβιβάσει ο τελευταίος το ανωτέρω ακίνητο. Πράγματι μεταξύ Α και Β καταρτίζεται το έτος 2000 σύμβαση μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου για τον λόγο αυτό. Παράλληλα συμφωνείται: α) ότι ο Α θα παραμείνει στην κατοχή του ακινήτου όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή του και ότι β) ότι απαγορεύεται στον Β να μεταβιβάσει σε τρίτον το ακίνητο ,του οποίου η κυριότητα θα επιστρέψει αυτομάτως στον Α μόλις αυτός αποπληρώσει το δάνειο ( η τελευταία δόση του οποίου ορίζεται καταβλητέα το έτος 2012).Εν τούτοις το έτος 2009 ο Β παραβιάζει την συμφωνία του με τον Α και μεταβιβάζει το ακίνητο στον Γ ,χωρίς ο Α να το γνωρίζει. Το έτος 2013 ,όταν ο Α έχει αποπληρώσει το δάνειο προς τον Β ,πληροφορείται την μεταβίβαση του ακινήτου στον Γ και ασκεί εναντίον του αναγνωριστική για την κυριότητα αγωγή.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1) Είναι έγκυρη η μεταβίβαση της κυριότητας από τον Α στον Β; Υπό την εκδοχή ότι είναι έγκυρη ,είναι ισχυρή η επιπρόσθετη συμφωνία τους ότι απαγορεύεται στον Β να μεταβιβάσει το ακίνητο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίπτωση του πρακτικού μας ,πρόκειται για την λεγόμενη καταπιστευτική μεταβίβαση

κυριότητας ακινήτου ,η οποία απαγορεύεται εκ Του Νόμου λόγω ανυπαρξίας νόμιμης αιτίας ,εξ’αντιδιαστολής προς το άρθρο 1033 ΑΚ ,καθόσον απαγορεύεται εκ Του Νόμου η μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου του Α στον Β ως νόμιμη αιτία εξασφάλισης της χρηματικής απαίτησης του Β κατά του Α λόγω του συσταθέντος ,στο πρακτικό μας ,δανείου του Β προς τον Α και επικουρικά ως αντικείμενη στην αρχή του κλειστού αριθμού των εμπραγμάτων δικαιωμάτων που καθιερώνει το άρθρο 973 ΑΚ.

Εάν ωστόσο θεωρηθεί έγκυρη η ανωτέρω συμφωνία μεταξύ των Α και Β ,η απαγόρευση στον Β να μεταβιβάσει περαιτέρω το ακίνητο του Α στον Γ υπό την διαλυτική αίρεση της αποπληρωμής του δανείου από τον Α στον Β ,καθιστά την μεταβίβαση του ακινήτου στον Γ άκυρη διότι η αποπληρωμή του δανείου επιφέρει αυτοδίκαια την επιστροφή της κυριότητας του ακινήτου στον Α ,σύμφωνα με τα άρθρα 202 ΑΚ και 206 ΑΚ.

2) Αν υποτεθεί ότι η σύμβαση μεταξύ Α και Β είναι έγκυρη ,είναι βάσιμος ο ισχυρισμός του Α στην αγωγή του κατά του Γ (το έτος 2013) ότι είναι κύριος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι δυνάμει όλων των ανωτέρω λεχθέντων, δυνάμει των άρθρων 202 ΑΚ και 206 ΑΚ.

3) Ο Γ αρνείται την αγωγή του Α και επιπλέον ισχυρίζεται ότι έχει καταστεί κύριος του ακινήτου με τακτική χρησικτησία, με συνυπολογισμό του χρόνου νομής του Β. Είναι βάσιμος ο περί χρησικτησίας ισχυρισμός του ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι διότι, αφενός μεν σύμφωνα με τα άρθρα 1041 ΑΚ και 1051 ΑΚ ,ο Γ δεν μπορεί να συνυπολογίσει τον δικό του χρόνο χρησικτησίας στον χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του Β διότι ο Β δεν ήταν

καλόπιστος σύμφωνα με το άρθρο 1041 ΑΚ κατά τον χρόνο παράδοσης της νομής του ακινήτου στον Γ ,αφού γνώριζε ότι δεν ήταν κύριος του ακινήτου που μεταβίβασε στον Γ, αφετέρου διότι υπάρχει έλλειψη νομίμου τίτλου κατ’άρθρα 1041 ΑΚ και 1043 παράγραφος 2 ΑΚ διότι θα έπρεπε η μεταβιβαστική συμφωνία περί κυριότητας μεταξύ Α και Β να είχε πρωτύτερα μεταγραφεί.

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ο έμπορος ηλεκτρικών ειδών Α αγοράζει από τον προμηθευτή του Β εμπορεύματα με πίστωση του τιμήματος και με τον επιπρόσθετο όρο ότι ο Β θα παραμείνει κύριος των εμπορευμάτων μέχρι την εξόφλησή τους. Όμως ο Α πωλεί το εμπόρευμα σε πελάτες του ,ήδη προτού εξοφλήσει το τίμημα , στον Β. Συγκεκριμένα ο Γ αγοράζει από το κατάστημα του Α έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ,καταβάλλοντας το τίμημα και χωρίς να γνωρίζει κάτι για την συμφωνία μεταξύ Α και Β. Επίσης ο κλέφτης Δ αφαιρεί από το κατάστημα του Α δύο τηλεοράσεις ,από αυτές που είχε προμηθευθεί από τον Β ,μπροστά στα μάτια του υπαλλήλου του Υ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1) Τι δικαιώματα απέκτησε ο Α με την ανωτέρω συμφωνία στα εμπορεύματα ( κινητά πράγματα) ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Απέκτησε μόνο την φυσική εξουσία σε αυτά ,απέκτησε δηλαδή την κατοχή τους σύμφωνα με το άρθρο 974 ΑΚ.

2) Αποκτά ο Γ κυριότητα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή; Αν ναι ,με ποιον τρόπο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αποκτά κυριότητα δυνάμει εφαρμογής του άρθρου 1036 ΑΚ, εφόσον κατά τον χρόνο παράδοσης της νομής του ηλεκτρονικού υπολογιστή στον Γ από τον μη κύριο Α ,ο Γ ήταν καλόπιστος.

3) Εάν ο Δ εντοπισθεί τρεις ημέρες μετά την κλοπή ,ποιος δικαιούται να ζητήσει απόδοση των τηλεοράσεων και με ποιον τρόπο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Β, ως κύριος και νομέας των τηλεοράσεων, έχει την ένδικη προστασία των άρθρων 1094 ΑΚ και 987 ΑΚ . Ο Α ,ως κάτοχος των τηλεοράσεων, έχει την ένδικη προστασία των άρθρων 997 ΑΚ και 987 ΑΚ. 4) Είναι νόμιμη η βίαιη αφαίρεση των τηλεοράσεων από τον Δ και αν ναι ,από ποιον και υπό ποιες προυποθέσεις ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι από τον κύριο και νομέα Β σύμφωνα με το άρθρο 985 ΑΚ και από τον βοηθό κατοχής Υ με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 986 ΑΚ ,καθόσον στον Αστικό Κώδικα δεν υπάρχει ειδική διάταξη για αυτοδύναμη προστασία της νομής για τον βοηθό κατοχής όπως για τον βοηθό νομής στο άρθρο 986 ΑΚ .

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!