0

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2017)

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Σε αγροτικό ακίνητο του Α ,στις 2 Μαρτίου 2003 ,η τράπεζα Τ1 είχε εγγράψει υποθήκη για εξασφάλιση οφειλής του Α από δάνειο 30000 Ευρώ. Την  ίδια ημέρα ( 2 Μαρτίου 2003 )είχε εγγράψει στο ίδιο ακίνητο προσημείωση υποθήκης για εξασφάλιση οφειλής από δάνειο 60000 Ευρώ η τράπεζα Τ2. Στη συνέχεια, στις 5 Ιουνίου 2015 ,ο Α μεταβίβασε δια λόγου και παρέδωσε λόγω δωρεάς το αγροτικό ακίνητο στον γιο του Β. Ο Β εγκαταστάθηκε στο ακίνητο και άρχισε να το καλλιεργεί.

Στις 20 Ιανουαρίου 2016 ο όμορος γείτονας Κ καταλαμβάνει τμήμα του ακινήτου και το περιφράσσει προκειμένου να τοποθετήσει εκεί οικοδομικά υλικά για την ανέγερση της οικοδομής στο δικό του ακίνητο. Ο Β λαμβάνει αμέσως γνώση και ζητάει συνεχώς από τον Κ να αφαιρέσει την περίφραξη και τα οικοδομικά υλικά αλλά ο Κ αδιαφορεί ,οπότε ο Β  ασκεί την 1η Φεβρουαρίου 2017 αγωγή κατ’αυτού.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 • Είναι έγκυρη η συναλλαγή μεταξύ Α και Β; Πότε θα αποκτήσει ο Β την κυριότητα;
 • Θα ευδοκιμήσει η αγωγή του Β; Μπορούσαν και δυνάμει ποιων διατάξεων ,να στραφούν κατά του Κ μετά την κατάληψη ,οι Α,Τ1,Τ2;
 • Εάν το ακίνητο εκπλειστηριαστεί λόγω χρεών προς τρίτους προτού η Τ2 τρέψει την προσημείωση σε υποθήκη και το εκπλειστηρίασμα ανέλθει σε ποσό ύψους 45000 Ευρώ ,τι θα συμβεί με την απαίτηση και την προσημείωση της Τ2; Πως θα διανεμηθεί το εκπλειστηρίασμα;
 • Εάν το έτος 2005 ο Α είχε συστήσει επί του ακινήτου δουλεία διόδου υπέρ του όμορου ακινήτου του Κ ,υποχρεούται ο υπερθεματιστής να ανέχεται την διέλευση του Κ από το ακίνητο;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 • Από την επισκόπηση του άρθρου 498 Του Αστικού Κώδικα ,προκύπτει ότι, για την δωρεά ακινήτου απαιτείται ,με ποινή απόλυτης ακυρότητας , η τήρηση του συμβολαιογραφικού εγγράφου ,στην δε περίπτωση του πρακτικού μας η <<δια λόγου >>  δωρεά του Α στον Β δεν παράγει ουδέν έννομο αποτέλεσμα ,ο δε Β αποκτά στις 5/6/2015 ,με την παράδοση του ακινήτου στον ίδιο από τον πατέρα του Α ,μόνο την νομή του ακινήτου και θα αποκτήσει κυριότητα σε αυτό ,τηρουμένων και των λοιπών προυποθέσεων που θέτει το άρθρο 1041 ΑΚ ,στις 5/6/2025.
 • Ο Β από τις 5/6/2015 ως νομέας του ανωτέρω ακινήτου έχει ,κατά του επιλήψιμου νομέα Κ που τον απέβαλε από μέρος του ακινήτου στις 20-1-2016 ,  την αγωγή αποβολής από την νομή κατά του Κ ,σύμφωνα με το άρθρο  987 ΑΚ ,η οποία όμως έχει ενιαύσια παραγραφή σύμφωνα με το άρθρο 992ΑΚ.

Ο Β ασκεί την ανωτέρω αγωγή κατά του Κ στις 1-2-2017 ,ήτοι σε χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το ένα έτος από την αποβολή του από το ακίνητο στις 20-1-2016 σύμφωνα με το άρθρο 992 ΑΚ και δεδομένης της ενιαύσιας παραγραφής του άρθρου 992 ΑΚ ,αυτή θα απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη.

Οι Α ,Τ1,Τ2 δεν νομιμοποιούνται να στραφούν κατά του Κ διότι ο Α δεν είναι πλέον ούτε κύριος ούτε νομέας του ακινήτου ,οι δε Τ1 και Τ2 ως ενυπόθηκοι δανειστές ,ουδεμία έννομη προστασία κατά του Κ δικαιούνται ως έχουσες εμπράγματα δικαιώματα αξίας και όχι κάρπωσης και χρήσης του ενυπόθηκου ακινήτου  του πρακτικού μας.

 • Σύμφωνα με τον συνδυασμό των άρθρων 1007 και 978 Του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και των άρθρων 1277 και 1279 Του Αστικού Κώδικα , η απαίτηση εκ της προσημείωσης της Τ2 θα καταταγεί στον πίνακα κατάταξης των δανειστών τυχαίως και δυνάμει του συνδυασμού των διατάξεων των άρθρων 976-978-1007 Του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και των άρθρων 1277-1279 Του Αστικού Κώδικα ,η Τ1 θα ικανοποιηθεί για ολόκληρη την ασφαλιζόμενη απαίτησή της συνολικού ύψους 30000 Ευρώ ,η δε Τ2 θα ικανοποιηθεί για μέρος της απαίτησής της ύψους 15000 Ευρώ.
 • Από την νομική θέση του υπερθεματιστή του πλειστηριασμού ως ειδικού διαδόχου του καθ’ου η εκτέλεση οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 1005παράγραφος 1 Του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ,προκύπτει ότι κατ’αρχήν τα εμπράγματα δικαιώματα τρίτων δεν θίγονται ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ την παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου και επομένως ο υπερθεματιστής υποχρεούται να ανέχεται την διέλευση του Κ από το ακίνητο , δεδομένου ότι η σύσταση δουλείας προυπήρχε του πλειστηριασμού.

…………………………………………………………………………………………

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο βιοτέχνης Β, προκειμένου να μετεγκαταστήσει την βιοτεχνία του σε ιδιόκτητο ακίνητο, επιθυμεί να αγοράσει ισόγειο χώρο ,κύριος του οποίου είναι ο Κ. Για να αγοράσει το ακίνητο, ο Β ζητά από την τράπεζα Τ δάνειο. Η τράπεζα Τ συμφωνεί να του χορηγήσει το δάνειο ,εφόσον προηγουμένως ο Β εγγράψει υποθήκη στο ακίνητο που θα αγοράσει ,προς εξασφάλιση της απαίτησης της Τ. Μετά την μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου ,ο  Β  πράγματι εγγράφει υποθήκη υπέρ της Τ και η τελευταία του χορηγεί το δάνειο. Κατά την μεταφορά των μηχανημάτων της βιοτεχνίας στις νέες εγκαταστάσεις ,ο Χ , χειριστής των μηχανημάτων ,βρίσκει την ευκαιρία και πωλεί και παραδίδει μία μηχανή στον Α ,ο οποίος δεν γνώριζε και  δικαιολογημένα δεν μπορούσε να γνωρίζει για την μηχανή.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 • Απέκτησε ο Κ την κυριότητα της μηχανής;
 • Ανεξάρτητα από την απάντηση που δώσατε στο πρώτο ερώτημα ,αν υποτεθεί ότι ο Α δεν απέκτησε κυριότητα, με ποιες αγωγές του εμπραγμάτου δικαίου μπορεί ο Β να αξιώσει την επιστροφή της μηχανής;
 • Η υποθήκη υπέρ της τράπεζας Τ πότε συνεστήθη εγκύρως , κατά τον χρόνο της εγγραφής της ή κατά τον χρόνο χορήγησης του δανείου;
 • Αν υποτεθεί ότι ο Β ,προς εξυπηρέτηση της βιοτεχνίας του , κατέλαβε ένα τμήμα του πεζοδρομίου μπροστά από το ακίνητό του ,οι περίοικοι που ενοχλούνται πως μπορούν να προστατευθούν;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 • Επί της μηχανής  ως κλαπέντος και απολολότος πράγματος από την κυριότητα και τη  νομή του Β ,δυνάμει του άρθρου 1038 ΑΚ ,ο Α δεν απέκτησε κυριότητα.
 • Ο Β ως κύριος και νομέας της ανωτέρω κλαπείσας μηχανής ,έχει κατά του Α τις αγωγές των άρθρων 987ΑΚ και 1094ΑΚ.
 • Εκ του συνδυασμού των διατάξεων των άρθρων 1257-1260-1265-1268-1269 Του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι η έγκυρη σύσταση της υποθήκης γεννιέται κατά τον χρόνο της εγγραφής της Στο Αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο.
 • Οι περίοικοι που ενοχλούνται ,δύνανται να ασκήσουν την αγωγή του άρθρων 57επ. ΑΚ  ,ως έχοντες την κοινή χρήση του πεζοδρομίου ,θεωρουμένου ως κοινοχρήστου κατ’άρθρο 967 ΑΚ.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!